Sambhar Salt Lake: A Lake No More

destinations : Samabhar salt lake, jaipur